Welcome to Mao Group

People

Current members:

PI:

chengde mao

Dr. Chengde Mao

mao@purdue.edu

Graduate students

Zhe Li

Zhe Li

li1857@purdue.edu

Longfei Liu

Longfei Liu

liu1490@purdue.edu

Zheng, Mengxi

Mengxi Zheng

zheng388@purdue.edu

Visiting scholars

Member_Kai He

Mr. Kai He

he437@purdue.edu

Member_Qian Li

Dr. Qian Li

Northwest University (China)

 

 

Undergraduate students

Former members

Postdocs

Dr. Zhaoxiang Deng (Professor at USTC, Hefei, China)

Dr. Yulin Li (Professor at Hefei Univ. of Technology, Hefei, China)

Dr. Dage Liu

Dr. Xuping Sun (Professor at Univ. of Electronic Sci. & Tech. of China, Chengdu, China)

 

Ph.D students

Yi Chen (Professor at UC San Diego)

Chenhui Hao

Yu He (Merck Co.)

Seung Hyeon (Sarah) Ko (Scientist)

Mo Li

Qian Li

Xiang Li (Parabon NanoLabs, Inc.)

Yingmei Li

Haipeng Liu (Professor at Wayne State Univ.)

Zhiyu Liu (Wells Fargo)

Cheng Tian (Wuxi Pharma, Shanghai, China)

Ye Tian (Merck Co.)

Pengfei Wang (Prof. at Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai, China)

Siyu Wu

Jinwen Yu (BGI, Shengzheng, China)

Chuan Zhang (Professor at Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai, China)

Jiemin Zhao

 

Master students

Swati Arora

Anna Lee

Irin Tana

 

Visiting scholars

Prof. Dae-Ro Ahn (Seol, South Korean)

Prof. Zhou Nie (at Hunan Univ., Changsha, China)

Dr. Hang Qian

Prof. Yong Wang (at Nanchang Univeristy, Nanchang, China)

Prof. Jing Zhang (at Fujian Agriculture And Forestry Univeristy, Fuzhou, China)

Prof. Xingfeng Zhao (at Northwest University, Xi'an, China)

Prof. Hua Zuo (at Southwest Univ., Chongqing, China)