Welcome to Mao Group

Publications

2022

Xiaoli Hu, Linlin Tang, Mengxi Zheng, Jian Liu, Zhe Zhang, Zhe Li, Quan Yang, Shoubo Xiang, Liang Fang, Qiao Ren, Xuemei Liu, Cheng Zhi Huang, Chengde Mao & Hua Zuo. Structure-Guided Designing Pre-Organization in Bivalent Aptamers. J. Am. Chem. Soc. 144, 4507-4514 (2022).

Cuizheng Zhang, Mengxi Zheng1, Yoel P. Ohayon, Simon Vecchioni, Ruojie Sha, Nadrian C. Seeman, Natasha Jonoska & Chengde Mao. Programming DNA Self-Assembly by Geometry. J. Am. Chem. Soc. 144, 8741–8745 (2022).

Mengxi Zheng, Zhe Li, Cuizheng Zhang, Nadrian C. Seeman & Chengde Mao. Powering a ∼ 50-μm Motion by a Molecular Event in DNA Crystals. Adv. Mater. 34, 2200441 (2022).

Karol Woloszyn, Simon Vecchioni, Yoel P Ohayon, Brandon Lu, Yinglun Ma, Qiuyan Huang, Eric Zhu, Daniel Chernovolenko, Tiffany Markus, Nataša Jonoska, Chengde Mao, Nadrian C Seeman, Ruojie Sha. Augmented DNA Nano-Architectures: A Structural Library of 3D Self-Assembling Tensegrity Triangle Variants. Adv. Mater. (Accepted. online released September 13, 2022). DOI: 10.1002/adma.202206876

Dake Mao, Qian Li, Qian Li Pengfei Wang & Chengde Mao. A Conformational Study of the 10-23 DNAzyme via Programmed DNA Self-Assembly. Chem. Commun. 58, 6188-6191 (2022).

Victoria E. Paluzzi, Cuizheng Zhang & Chengde Mao. Assembly of Two‐Dimensional DNA Arrays Could Influence the Formation of Their Component Tiles. ChemBioChem 23, e202200306 (2022).

Kaixuan Zhou, Zhichao Mei, Yunxiang Lei, Zhen Guan, Chengde Mao & Yulin Li. Boosted Productivity in Single‐Tile‐Based DNA Polyhedra Assembly by Simple Cation Replacement. ChemBioChem 23, e2022001 (2022).

Cuizheng Zhang, Victoria E. Paluzzi & Chengde Mao. Tomography of DNA tiles influences the kinetics of surface-mediated DNA self-assembly. Biophysical J. 121, 1–6 (2022).

2021

Mengxi Zheng, Zhe Li, Longfei Liu, Mo Li, Victoria E. Paluzzi, Jong Hyun Choi & Chengde Mao. Kinetic DNA Self-Assembly: Simultaneously Co-folding Complementary DNA Strands into Identical Nanostructures. J. Am. Chem. Soc. 143, 20363-20367 (2021).

Zhe Li, Mengxi Zheng, Longfei Liu, Nadrian C. Seeman & Chengde Mao. 5′-Phosphorylation Strengthens Sticky-End Cohesions. J. Am. Chem. Soc. 143, 14987–14991 (2021).

Rong Sheng LiRong Sheng Li, Jiahui Liu, Hu Shi, Ping Ping Hu, Yao Wang, Peng Fei Gao, Jian Wang, Moye Jia, Hongwei Li, Yuan Fang Li, Chengde Mao, Na Li & Cheng Zhi Huang. Transformable Helical Self-Assembly for Cancerous Golgi Apparatus Disruption. Nano Lett. 21, 8455-8564 (2021).

Brandon Lu, Simon Vecchioni, Yoel P. Ohayon, Ruojie Sha, Karol Woloszyn, Bena Yang, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. 3D Hexagonal Arrangement of DNA Tensegrity Triangles. ACS Nano 15, 16788-16793 (2021).

Yancheng Du, Jing Pan, Hengming Qiu, Chengde Mao & Jong Hyun Choi. Mechanistic Understanding of Surface Migration Dynamics with DNA Walkers. J. Phys. Chem. B 125, 507−517 (2021).

Mengxi Zheng, Qian Li, Qian Li, Victoria E. Paluzzi, Jong Hyun Choi & Chengde Mao. Engineering the Nanoscaled Morphologies of Linear DNA Homopolymers. Macromol. Rapid Commun. 42, 2100217 (2021).

Jiezhong Shi, Chenyou Zhu, Qian Li, Yujie Li, Liangxiao Chen, Bo Yang, Jiang-Fei Xu, Yuanchen Dong, Chengde Mao & Dongsheng Liu. Kinetically Interlocking Multiple-Units Polymerization of DNA Double Crossover and Its Application in Hydrogel Formation. Macromol. Rapid Commun. 42, 2100182 (2021).

Kyoung-Ran Kim, Junghyun Kim, Chengde Mao & Dae-Ro Ahn. Kissing loop-mediated fabrication of RNA nanoparticles and their potential as cellular and in vivo siRNA delivery platforms. Biomater. Sci. 9, 8148-8152 (2021).

Qiang Dong, Kaixuan Zhou, Ning Deng, Xiaojing Wu, Chengde Mao & Yulin Li. Regulating the Kinetics of DNA Attachment: Construction of Defined Clusters with High DNA Density and Strong Plasmonic Coupling. ChemNanoMat 7, 811 –814 (2021).

2020

Qian Li, Jiemin Zhao, Longfei Liu, Sagun Jonchhe, Felix J. Rizzuto, Shankar Mandal, Huawei He, Sansen Wei, Hanadi F. Sleiman, Hanbin Mao & Chengde Mao. A Poly(thymine) – Melamine Duplex for the Assembly of DNA Nanomaterials. Nat. Materials. 19, 1012-1018 (2020).

Di Liu, Cody W. Geary, Gang Chen, Yaming Shao, Mo Li, Chengde Mao, Ebbe S. Andersen, Joseph A. Piccirilli, Paul W. K. Rothemund & Yossi Weizmann. Branched Kissing Loops for the Construction of Diverse RNA Homooligomeric Nanostructures. Nat. Chemistry 12, 249-259 (2020).

Qian Li, Longfei Liu, Yuyan Yu, Weili Li, Xinfeng Zhao & Chengde Mao. ATP-Triggered, Allosteric Self-Assembly of DNA Nanostructures. J. Am. Chem. Soc. 142, 665-668 (2020).

Kai He, Longfei Liu, Mengxi Zheng & Chengde Mao. Assembly of a DNA Origami Chinese Knot by Only 15% of the Staple Strands. ChemBioChem 15, 2132-2136 (2020).

Peijun Shi, Zhe Zhang, Mingchun Liu, Teng Sun, Xioyan He, Chengde Mao, Liang Fang & Hua Zuo. Increasing the Solubility of a Hydrophobic Molecule with Thymine-like Face by DNA via Supramolecular Interaction. Chem. Res. Chin. Univ. 36, 281-284 (2019).

2019

Longfei Liu, Zhe Li, Yulin Li & Chengde Mao. Rational Design and Self-Assembly of Two-Dimensional, Dodecagonal DNA Quasicrystals. J. Am. Chem. Soc. 141, 4248-4251 (2019).

Zhe Li, Longfei Liu, Mengxi Zheng, Jiemin Zhao, Nadrian C. Seeman & Chengde Mao. Making Engineered 3D DNA Crystals Robust. J. Am. Chem. Soc. 141, 15850-15855 (2019).

Kai Huang, Donglei Yang, Shenyu Tan, Silian Chen, Ye Xiang, Yongli Mi, Chengde Mao & Bryan Wei. Self‐Assembly of Wireframe DNA Nanostructures from Junction Motifs. Angew. Chem. Intl. Ed. 58, 12123-12127 (2019).

Wenhao Fu, Linlin Tang, Gaohui Wei, Liang Fang, Renjie Zhan, Xuemei Liu, Hua Zuo, Cheng Zhi Huang & Chengde Mao. Rational Design of pH-Responsive DNA Motifs with General Sequence Compatibility. Angew. Chem. Intl. Ed. 58, 16405-16410 (2019).

Yoel P. Ohayon, Carina Hernandez, Arun Richard Chandrasekaran, Xinyu Wang, Hatem O. Abdallah, Michael Alexander Jong, Michael G. Mohsen, Ruojie Sha, Jens J. Birktoft, Philip S. Lukeman, Paul M. Chaikin, Stephen L. Ginell, Chengde Mao &Nadrian C. Seeman. Designing Higher Resolution Self-Assembled 3D DNA Crystals via Strand Terminus Modifications. ACS Nano. 13, 7957-7965 (2019).

Longfei Liu, Mengxi Zheng, Zhe Li, Qian Li & Chengde Mao. Patterning Nanoparticles with DNA Molds. ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 13853-13858 (2019).

Jie Zeng, Wenhao Fu, Zhenping Qi, Qiushuang Zhu, Huawei He, Chengzhi Huang, Hua Zuo & Chengde Mao. Self-Assembly of Microparticles by Supramolecular Homopolymerization of One Component DNA Molecule. Small 15, 1805552 (2019).

Hua Zuo & Chengde Mao. A minimalist's Approach for DNA Nanoconstructions. Adv. Drug Deliv. Rev. 147, 22-28 (2019).

Xing Wang, Arun Richard Chandrasekaran, Zhiyong Shen, Yoel P. Ohayon, Tong Wang, Megan E. Kizer, Ruojie Sha, Chengde Mao, Hao Yan, Xiaoping Zhang, Shiping Liao∥, Baoquan Ding, Banani Chakraborty, Natasha Jonoska, Dong Niu, Hongzhou Gu, Jie Chao, Xiang Gao, Yuhang Li, Tanashaya Ciengshin & Nadrian C. Seeman. Paranemic Crossover DNA: There and Back Again. Chem. Rev. 17, 6273-6289 (2019).

Kyoung-Ran Kim, Seong Jae Kang, A-Young Lee, Dohyeon Hwang, Miri Park, Haedong Park, Sanghee Kim, Kahyun Hur, Hak Suk Chung, Chengde Mao & Dae-Ro Ahn. Highly Tumor-Specific DNA Nanostructures Discovered by in vivo Screening of a Nucleic Acid Cage Library And Their Applications in Tumor-Targeted Drug Delivery. Biomaterials 195, 1-12 (2019).

Qian Liu, Dong Wang, Zhi Xu, Chunji Huang, Chun Zhang, Binfeng He, Chengde Mao, Guansong Wang & Hang Qian. Targeted Delivery of Rab26 siRNA with Precisely Tailored DNA Prism for Lung Cancer Therapy. Chembiochem 20, 1139-1144 (2019).

Linlin Tang, Chengzhi Huang, Hua Zuo & Chengde Mao. DNA Nanotechnology in Molecular Design of Thrombin Aptamers. Chin. Sci. Bull. 64, 1018-1026 (2019).

Linlin Tang, Jialian Tan, Yi Xiang, Zhubo Li, Chengde Mao & Hua Zuo. DNA-NH2 Acylation Reaction: Molecular Weight or Conformation Dominates?. Chin. Sci. Bull. 64, 1076-1083 (2019).

2018

Mo Li, Mengxi Zheng, Siyu Wu, Cheng Tian, Di Liu, Yossi Weizmann, Wen Jiang, Guansong Wang & Chengde Mao. In Vivo Production of RNA Nanostructures via Programmed Golding of Single-Stranded RNAs. Nat. Commun. 9, 2196 (2018).

Yongfei Li, Lei Song, Bang Wang, Jianbo He, Yulin Li, Zhaoxiang Deng & Chengde Mao. Universal pH-Responsive and Metal-Ion-Free Self-Assembly of DNA Nanostructures. Angew. Chem. Intl. Ed. 57, 6892-6895 (2018).

Jiemin Zhao, Yue Zhao, Zhe Li, Yong Wang, Ruojie Sha, Nadrian C. Seeman & Chengde Mao. Modulating Self‐Assembly of DNA Crystals with Rationally Designed Agents. Angew. Chem. Intl. Ed. 57, 16529-16532 (2018)

Qian Liu, Dong Wang, M. Yuan, Binfeng He, Jin Li, Chengde Mao, Guansong Wang & Hang Qian. Capturing Intracellular Oncogenic MicroRNAs with Self-Assembled DNA Nanostructures for MicroRNA-Based Cancer Therapy. Chem. Sci. 9, 7562-7568 (2018).

Qian Li, Cheng Tian, Xiang Li & Chengde Mao. Can Strand Displacement Take Place in DNA Triplexes?. Org. & Biomol. Chem. 16, 372-375 (2018).

Dong Wang, Qian Liu, Di Wu, Binfeng He, Jin Li, Chengde Mao, Guansong Wang & Hang Qian. Isothermal Self-Assembly of Spermidine–DNA Nanostructure Complex as a Functional Platform for Cancer Therapy. ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 15504-15516 (2018).

Hua Zuo & Chengde Mao. Drugging the Undruggable Molecules by a DNA Aanorobot. Sci. China-Chem. 61, 763-764 (2018).

2017

Jie song, Zhe Li, Pengfei Wang, Travis Meyer, Chengde Mao & Yonggang Ke. Reconfiguration of DNA Molecular Arrays Driven by Information Relay. Science 357, 371 (2017).

Yudong Hao, Martin Kristiansen, Ruojie Sha, Jens J. Birktoft, Carina Hernandez, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. A Device That Operates within a Self-Assembled 3D DNA Crystal. Nature Chemistry 9, 834-827 (2017).

Xiao Wang, Martin Kristiansen, Carina Hernandez, Ruojie Sha, Chengde Mao, James W. Canary & Nadrian C. Seeman. An Organic Semiconductor Organized into 3D DNA Arrays via “Bottom-up” Rational Design. Angew. Chem. Intl. Ed. 56, 6445-6448 (2017).

Hongli Li, Binfeng He, Xueping Liu, Jingtong Li, Qian Liu, Weijie Dong, Zhi Xu, Guisheng Qian, Hua Zuo, Changhua Hu, Hang Qian, Chengde Mao & Guansong Wang. Regulation on Toll-Like Receptor 4 And Cell Barrier Function by Rab26 siRNA-Loaded DNA Nanovector in Pulmonary Microvascular Endothelial Cells. Theranostics 7, 2537-2554 (2017).

Mo Li, Hua Zuo, Jinwen Yu & Chengde Mao. One DNA Strand Homo-Polymerizes into Defined Nanostructures. Nanoscale 9, 10601-10605 (2017).

Longfei Liu, Yulin Li, Yong Wang, Jianwei Zheng & Chengde Mao. Regulating DNA Self-Assembly by DNA-Surface Interactions. ChemBioChem 18, 2404-2407 (2017).

Carina Hernandez, Jens J. Birktoft, Yoel P. Ohayon, Arun Richard Chandrasekaran, Hatem Abdallah, Ruojie Sha, Vivian Stojanoff, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. Self-Assembly of 3D DNA Crystals Containing a Torsionally Stressed Component. Cell Chemical Biology 24, 1401-1406.e2 (2017).

Fiona W. Conn, Michael Alexander Jong, Andre Tan, Robert Tseng, Eunice Park, Yoel P. Ohayon, Ruojie Sha, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. Time Lapse Microscopy of Temperature Control During Self-Assembly of 3D DNA Crystals. J. Crsytal Growth 476, 1-5 (2017).

Xiao-Rong Wu, Chen-Wei Wu, Fei Ding, Cheng Tian, Wen Jiang, Chengde Mao & Chuan Zhang. Binary Self-assembly of Highly Symmetric DNA Nanocages via Sticky-End Engineering. Chin. Chem. Lett. 28, 851–856 (2017).

Yulin Li, Chengde Mao & Zhaoxiang Deng. Supramolecular Wireframe DNA Polyhedra: Assembly and Applications. Chin. J. Chem. 35, 801-810 (2017).

2016

Pengfei Wang, Siyu Wu, Cheng Tian, Guimei Yu, Wen Jiang, Guansong Wang & Chengde Mao. Retrosynthetic Analysis-Guided Breaking Tile Symmetry for the Assembly of Complex DNA Nanostructures. J. Am. Chem. Soc. 138, 13579-13585 (2016).

Lin Niu, Xuyan Yang, Wei Pan, Tao Zhou, Dongsheng Liu, Chengde Mao & Dehai Liang. Effects of Structural Flexibility on the Kinetics of DNA Y-Junction Assembly and Gelation. Langmuir 32, 12862-12868 (2016).

Joseph S. Melinger, Ruojie Sha, Chengde Mao, Nadrian C. Seeman & Mario G. Ancona. Fluorescence And Energy Transfer in Dye-Labeled DNA Crystals. J. Phy. Chem. B 120 12287-12292 (2016).

Guofang Chen & Chengde Mao. Long Conducting Polymer Nanonecklaces with a 'Beads-on-a-String' Morphology: DNA Nanotubes-Template Synthesis and Their Electrical Property. Nanoscale 8, 10026-10029 (2016).

Yingming Wang, Zaichun You, Juan Du, Hongli Li, Huaping Chen, Jingtong Li, Weijie Dong, Binfeng He, Chengde Mao & Guansong Wang. Self-Assembled Triangular DNA Nanoparticles Are an Efficient System for Gene Delivery. J. Controlled Release 233, 126-135 (2016).

Wei Pan, Hao Wen, Lin Niu, Cuicui Su, Chenyang Liu, Jiang Zhao, Chengde Mao & Dehai Liang. Effects of Chain Flexibility on the Properties of DNA Hydrogels. Soft Matter 8, 10026-10029 (2016).

Mo Li, Jinwen Yu, Jingtong Li, Eric Ben Wang, Guansong Wang & Chengde Mao. Self-Assembly of DNA Double Multi-arm Junctions (DMaJs). RSC Advances 6, 76355-76359 (2016).

Weili Shen, Qing Liu, Baoquan Ding, Zhiyong Shen, Changqing Zhu & Chengde Mao. The Study of the Paranemic Crossover (PX) Motif in the Context of Self-Assembly of DNA 2D Crystals. Org. Biomol. Chem. 14, 7187-7190 (2016).

2015

Jinwen Yu, Zhiyu Liu, Wen Jiang, Guansong Wang & Chengde Mao. De Novo Design of an RNA Motif That Self-Assembles into Homo-Octameric Nanoprism. Nat. Commun. 6:5724 | doi:10.1038/ncomms6724 (2015).

Fei Zhang, Shuoxing Jiang, Siyu Wu, Yulin Li, Chengde Mao, Yan Liu & Hao Yan. Complex Wireframe DNA Origami Nanostructures with Multi-Arm Junction Vertices. Nat. Nanotechnol. 10, 779-784 (2015).

Zhiyu Liu, Cheng Tian, Jinwen Yu, Yulin Li, Wen Jiang & Chengde Mao. Self-Assembly of Responsive Multi-Layered DNA Nanocages. J. Am. Chem. Soc. 137, 1730-1733 (2015).

Yulin Li, Zhiyu Liu, Weng Jiang & Chengde Mao. Self-Assembly of Molecule-Like Nanoparticle Clusters Directed by DNA Nanocages. J. Am. Chem. Soc. 137, 4320-4323 (2015).

Tae-Gon Cha, Jing Pan, Haorong Chen, Heather N. Robinson, Xiang Li, Chengde Mao, & Jong Hyun Choi. Design Principles of DNA Enzyme Based Walkers: Translocation Kinetics And Photo-Regulation. J. Am. Chem. Soc. 137, 9429-9437 (2015).

Yulin Li, Chen Tian, Zhiyu Liu, Wen Jiang & Chengde Mao. Structural Transformation: Assembly of An Otherwise Inaccessible DNA Nanocages. Angew. Chem. Int. Ed. 54, 5990-5993 (2015).

Jiemin Zhao, Arun Richard Chandrasekaran, Qian Li, Xiang Li, Ruojie Sha, Nadrian C. Seeman & Chengde Mao. Post-Assembly Stabilization of Rationally Designed DNA Crystals. Angew. Chem. Int. Ed. 54, 9921-9925 (2015).

Hua Zuo, Siyu Wu, Mo Li, Yulin Li, Wen Jiang & Chengde Mao. A Case Study of the Likes and Dislikes of DNA and RNA in Self-Assembly. Angew. Chem. Int. Ed. 54, 15118-15121 (2015).

Lin Niu, Xuyan Yang, Jihan Zhou, Chengde Mao, Haojun Liang & Dehai Liang. Mechanism of DNA Assembly as Revealed by Energy Barriers. Chem. Comm. 51, 7717-7720 (2015).

Guimei Yu , Rui Yan , Chuan Zhang , Chengde Mao & Wen Jiang. Single-Particle Cryo-EM and 3D Reconstruction of Hybrid Nanoparticles with Electron-Dense Components. Small, DOI: 10.1002/smll.201500531 (2015).

Zaichun You, Hang Qian, Changzheng Wang, Binfeng He, Jiawei Yan, Chengde Mao & Guansong Wang. Regulation of Vascular Smooth Muscle Cell Autophagy by DNA Nanotube-Conjugated mTOR siRNA. Biomaterials 67, 137-150 (2015).

2014

Tae-Gon Cha, Jing Pan, Haorong Chen, Janette Salgado, Xiang Li, Chengde Mao & Jung Hyun Choi. A Synthetic DNA Motor That Transports Nanoparticles Along Carbon Nanotubes. Nat. Nanotechnol. 9, 39-42 (2014).

Chenhui Hao, Xiang Li, Cheng Tian, Wen Jiang, Guansong Wang & Chengde Mao. Construction of RNA Nanocages by Re-Engineering the Packaging RNA (pRNA) of Phi29 Bacteriophage. Nat. Communications 5:3890 | DOI: 10.1038/ncomms4890 (2014).

David A. Rusling, Arun Richard Chandrasekaran, Yoel P. Ohayon, Tom Brown, Keith R. Fox, Ruojie Sha, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. Functionalizing Designer DNACrystals with a Triple-Helical Veneer. Angew. Chem. Int. Ed. 53, 3979-3982 (2014)

Cheng Tian, Xiang Li, Zhiyu Liu, Wen Jiang, Guansong Wang & Chengde Mao. Directed Self-Assembly of DNA Tiles into Complex Nanocages. Angew. Chem. Int. Ed. 53, 8041-8044 (2014).

Zhou Nie, Pengfei Wang, Cheng Tian & Chengde Mao. Synchronization of Two Assembly Processes to Build Responsive DNA Nanostructures. Angew. Chem. Int. Ed. 53, 8402-8405 (2014).

Xiang Li, Chenhui Hao, Cheng Tian, Pengfei Wang & Chengde Mao. Vernier Assembly: Controlling DNA Polymerization via Length Mismatching. Chem. Comm. 50, 6361-6363 (2014).

Zhiyu Liu & Chengde Mao. Reporting Transient Molecular Events by DNA Strand Displacement. Chem. Comm. 50, 8239-8241 (2014).

Nadrian C. Seeman, Chengde Mao & Hao Yan. Guest Editorial: Nucleic Acid Nanotechnology. Acc. Chem. Res. 47, 1643-1644 (2014).

Chuan Zhang, Xiang Li, Cheng Tian, Guimei Yu, Yulin Li, Weng Jiang & Chengde Mao. DNA Nanocages Swallow Gold Nanoparticles (AuNPs) to Form AuNP@DNA Cage Core-Shell Structures. ACS Nano 8, 1130-1135 (2014).

Hang Qian, Cheng Tian, Jinwen Yu, Fei Guo, Ming-Sen Zheng, Wen Jiang, Quan-Feng Dong & Chengde Mao. Self-Assembly of DNA Nanotubes with Defined Diameters and Lengths. Small 10, 855-858 (2014).

Pengfei Wang, Cheng Tian, Xiang Li & Chengde Mao. Assembly of Barcode-like Nucleic Acid Nanostructures. Small 10, 3923-3926 (2014).

Cheng Tian, Chuan Zhang, Xiang Li, Chenhui Hao, Shuajiang Ye & Chengde Mao. Approaching the Limit: Can One DNA Strand Assemble into Defined Nanostructures?. Langmuir 30, 5859-5862 (2014).

Xueping Liu, Guansong Wang, Zaichun You, Pin Qian, Huaping Chen, Yin Dou, Zhenghua Wei, Yan Chen, Chengde Mao, Jianxiang Zhang. Inhibition of Hypoxia-Induced Proliferation of Pulmonary Arterial Smooth Muscle Cells by a mTOR siRNA-Loaded Cyclodextrin Nanovector. Biomaterials 35, 4401-4416 (2014).

Yingmei Li, Chuan Zhang, Cheng Tian & Chengde Mao. A Nanomotor Involves a Metastable, Left-handed DNA Duplex. Org. Biomol. Chem. 12, 2543-2546 (2014).

2013

Zhou Nie, Xiang Li, Yingmei Li, Cheng Tian, Pengfei Wang & Chengde Mao. Self-Assembly of DNA Nanoprisms with only Two Component Strands. Chem. Comm. 49, 2807-2809 (2013).

Pengfei Wang, Seung Hyeon Ko, Cheng Tian, Chenhui Hao & Chengde Mao. RNA–DNA Hybrid Origami: Folding of a Long RNA Single Strand Into Complex Nanostructures Using Short DNA Helper Strands. Chem. Comm. 49, 5462-5464 (2013).

Ruojie Sha, Jens J. Birktoft, Nam Nguyen, Arun Richard Chandrasekaran, Jianping Zheng, Xinshuai Zhao, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. Self-Assembled DNA Crystals: The Impact on Resolution of 5-Phosphates and the DNA Source. Nano Lett. 13, 793-797 (2013).

Zhiyu Liu, Yingmei Li, Cheng Tian & Chengde Mao. A Smart DNA Tetrahedron That Isothermally Assembles or Dissociates in Response to the Solution pH Value Changes. Biomacromolecules 14, 1711-1714 (2013).

Huaping Chen, Xueping Liu, Yin Dou, Binfeng He, Li Liu, Zhenghua Wei, Jin Li, Changzheng Wang, Chengde Mao, Jianxiang Zhang & Guansong Wang. A Ph-Responsive Cyclodextrin-Based Hybrid Nanosystem As A Nonviral Vector For Gene Delivery. Biomaterials 34, 4159-4172 (2013).

2012

Chuan Zhang, Cheng Tian, Xiang Li, Hang Qian, Chenhui Hao, Wen Jiang & Chengde Mao. Reversibly Switching the Surface Porosity of a DNA Tetrahedron. J. Am. Chem. Soc. 134, 11998-12001 (2012).

Cheng Tian, Chuan Zhang, Xiang Li, Yingmei Li, Guansong Wang & Chengde Mao. Artificial, Parallel, Left-Handed DNA Helices. J. Am. Chem. Soc. 134, 20273-20275 (2012).

Chuan Zhang, Cheng Tian, Fei Guo, Zheng Liu, Wen Jiang & Chengde Mao. DNA-Directed Three-Dimensional Protein Organization. Angew. Chem. Int. Ed. 51, 3382-3385 (2012).

Chuan Zhang, Weimin Wu, Xiang Li, Cheng Tian, Hang Qian, Guansong Wang, Wen Jiang & Chengde Mao. Controlling the Chirality of DNA Nanocages. Angew. Chem. Int. Ed. 51, 7999-8002 (2012).

Hang Qian, Jinwen Yu, Pengfei Wang, Quan-Feng Dong & Chengde Mao. DNA Cohesion through Bubble-Bubble Recognition. Chem. Comm. 48, 12216-12218 (2012).

Xiang Li, Chuan Zhang, Chenhui Hao, Cheng Tian, Guansong Wang & Chengde Mao. DNA Polyhedra with T-Linkage. ACS Nano 6, 5138-5142 (2012).

Nam Nguyen, Jens J. Birktoft, Ruojie Sha, Tong Wang, Jianping Zheng, Pamela E. Constantinou, Stephan L. Ginell, Yi Chen, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. The Absence of Tertiary Interactions in a Self-Assembled DNA Crystal Structure. J. Mol. Recognit. 25, 234-237 (2012).

2011

Yu He, Tao Ye, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. DNA-Templated Fabrication of Two-Dimensional Metallic Nanostructures by Thermal Evaporation Coating. J. Am. Chem. Soc. 133, 1742-1744 (2011).

Eugen Stulz, Guido Clever, Mitsuhiko Shionoya & Chengde Mao. DNA in a Modern World. Chem. Soc. Rev. 40, 5633-5635 (2011).

2010

Seung Hyeon Ko, Min Su, Chuan Zhang, Alexander E. Ribbe, Wen Jiang & Chengde Mao. Synergistic Self-Assembly of RNA and DNA Molecules. Nature Chemistry 2, 1050-1055 (2010).

Xing Wang, Xiaoping Zhang, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. A Physical Signature for Double Stranded DNA Homology. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 12547-12552 (2010).

Tong Wang, Ruojie Sha, Jens Birktoft, Jianping Zheng, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. A DNA Crystal Designed to Contain Two Asymmetric Units. J. Am. Chem. Soc. 132, 15471-15473 (2010).

Yu He, Min Su, Ping-an Fang, Chuan Zhang, Alexander E. Ribbe, Wen Jiang & Chengde Mao. On the Chirality of Self-Assembled DNA Octahedra. Angew. Chem. Int. Ed. 49, 748-751 (2010).

Chuan Zhang, Min Su, Yu He, Yujun Leng, Alexander E. Ribbe, Guansong Wang, Wen Jiang & Chengde Mao. Exterior Modification of a DNA Tetrahedron. Chem. Commun. 46, 6792-6794 (2010).

2009

Jianping Zheng, Jens J. Birktoft, Yi Chen, Tong Wang, Ruojie Sha, Pamela E. Constantinou, Stephan L. Ginnell, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. The Rational Design and Structural Analysis of a Self-Assembled Three-Dimensional DNA Crystal. Nature 461, 74-77 (2009).

Chuan Zhang, Seung Hyeon Ko, Min Su, Yujun Leng, Alexander E. Ribbe, Wen Jiang & Chengde Mao. Symmetry Controls the Face Geometry of DNA Polyhedra. J. Am. Chem. Soc. 131, 1413-1415 (2009).

Xuping Sun, Seung Hyeon Ko, Chuan Zhang, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Surface-Mediated DNA Self-Assembly. J. Am. Chem. Soc. 131, 13248-13249 (2009).

Chuan Zhang, Yu He, Min Su, Seung Hyeon Ko, Tao Ye, Yujun Leng, Xuping Sun, Alexander E. Ribbe, Wen Jiang & Chengde Mao. DNA Self-Assembly: From 2D to 3D. Faraday Discuss. 143, 221-233 (2009).

Yu He, Ye Tian & Chengde Mao. Human Telomeric DNA Sequences Have a Peroxidase Apoenzyme Activity. Mol. Biosyst. 5, 238-240 (2009).

2008

Yu He, Tao Ye, Min Su, Chuan Zhang, Alexander E. Ribbe, Wen Jiang & Chengde Mao. Hierarchical Self-Assembly of DNA into Symmetric Supramolecular Polyhedra. Nature 452, 198-201 (2008).

Chengde Mao. DNA Gets a Little Cagey. Nature Nanotechnology. 3, 75-76 (2008).

Chuan Zhang & Chengde Mao. DNA Nanotechnology: Bacteria as Factories. Nature Nanotechnology. 3, 707-708 (2008).

Chuan Zhang, Min Su, Yu He, Xin Zhao, Ping-an Fang, Alexander E. Ribbe, Wen Jiang & Chengde Mao. Conformational Flexibility Facilitates Self-Assembly of Complex DNA Nanostructures. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 10665-10669 (2008).

Seung Hyeon Ko, Yi Chen, Dan Shu, Peixuan Guo & Chengde Mao. Reversible Switching of pRNA Activity on the DNA Packaging Motor of Bacteriophage Phi29. J. Am. Chem. Soc. 130, 17684-17687 (2008).

Yu He, Seung Hyeon Ko, Ye Tian, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Complexity Emerges from Lattice Overlapping: Implications for Nanopatterning. Small 4, 1329-1331 (2008).

Yi Chen & Chengde Mao. pH-Induced Reversible Expansion/Contraction of Gold Nanoparticle Aggregates. Small 4, 2191-2194 (2008).

Seung Hyeon Ko, Haipeng Liu, Yi Chen & Chengde Mao. DNA Nanotubes as Combinatorial Vehicles for Cellular Delivery. Biomacromolecules 9, 3039-3043 (2008).

2007

Yi Chen, Haipeng Liu, Tao Ye, Junghwa Kim & Chengde Mao. DNA-Directed Assembly of Single-Wall Carbon Nanotubes. J. Am. Chem. Soc. 129, 8696-8697 (2007).

Chuan Zhang, Yu He, Yi Chen, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Aligning One-Dimensional DNA Duplexes into Two-Dimensional Crystals. J. Am. Chem. Soc. 129, 14134-14135 (2007).

Haipeng Liu, Tao Ye & Chengde Mao. Fluorescent Carbon Nanoparticles Derived from Candle Soot. Angew. Chem. Int. Ed. 46, 6473-6475 (2007).

Yu He, Ye Tian, Yi Chen, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Geometric Self-Sorting in DNA Self-Assembly. ChemComm. 165-167 (2007).

Yu He, Haipeng Liu, Yi Chen, Ye Tian, Seung Hyeon Ko, Tao Ye & Chengde Mao. DNA Based Nanofabrications. Microscopy Research and Technique 70, 522-529 (2007).

Yu He, Ye Tian, Yi Chen, Tao Ye & Chengde Mao. Cation-Dependent Switching of DNA Nanostructures. Macromol. Biosci. 7, 1060-1064 (2007).

2006

Yu He, Ye Tian, Alex E. Ribbe & Chengde Mao. Antibody Nanoarrays with a Pitch of 20 Nanometers. J. Am. Chem. Soc. 128, 12664-12665 (2006).

Yu He, Ye Tian, Alex E. Ribbe & Chengde Mao. Highly Connected Two-Dimensional Crystals of DNA Six-Point-Stars. J. Am. Chem. Soc. 128, 15978-15979 (2006).

Haipeng Liu, Yi. Chen, Yu He, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Approaching the Limit: Can One DNA Oligonucleotide Assemble into Large Nanostructures. Angew. Chem. Int. Ed. 45, 1942-1945 (2006).

Yu He, Chengde Mao. Balancing Flexibility and Stress in DNA Nanostructures. ChemComm. 968-969 (2006).

Ye Tian, Yu He & Chengde Mao. Cascade Signal Amplification for DNA Detection. ChemBioChem 7, 1862-1864 (2006).

Ye Tian, Yu He, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Preparation of Branched Structures with Long DNA Duplex Arms. Org. Biomol. Chem. 4, 3404-3405 (2006).

John Lund, Jianchun Dong, Zhaoxiang Deng, Chengde Mao & Babak A. Parviz. Electrical Conduction in 7 nm Wires Constructed on λ-DNA. Nanotechnology 17, 2752-2757 (2006).

2005

Yu He, Yi Chen, Haipeng Liu, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Self-Assembly of Hexagonal DNA Two-Dimensional (2D) Arrays. J. Am. Chem. Soc. 127, 12202-12203 (2005).

Zhaoxiang Deng, Ye Tian, Seung-Hyun Lee, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. DNA-Encoded Self-Assembly of Gold Nanoparticles into One-Dimensional Arrays. Angew. Chem. Int. Ed. 44, 3582-3585 (2005).

Ye Tian, Yu He, Yi Chen, Peng Yin & Chengde Mao. A DNAzyme That Walks Processively and Autonomously along a One-Dimensional Track. Angew. Chem. Int. Ed. 44, 4355-4358 (2005).

Yu He, Ye Tian, Yi Chen, Zhaoxiang Deng, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Sequence Symmetry as a Tool for Designing DNA Nanostructures. Angew. Chem. Int. Ed. 44, 6694-6696 (2005).

Ye Tian & Chengde Mao. Template-Free, Polymerase-Free DNA Polymerization. Chem. Comm, 2667-2671 (2005).

Frederick Mathieu, Shiping Liao, Jens Kopatsch, Tong Wang, Chengde Mao & Nadrian C. Seeman. Six-Helix Bundles Designed from DNA. Nano Lett. 5, 661-665 (2005).

Ye Tian & Chengde Mao. DNAzyme Amplification of Molecular Beacon Signal. Talanta 67, 532-537 (2005).

Yi Chen & Chengde Mao. Regulating Enzyme Activities in a Multiple-Enzyme Complex. ChemBioChem 6, 999-1002 (2005).

Haipeng Liu, Yu He, Alexander E. Ribbe & Chengde Mao. Two-Dimensional (2D) DNA Crystals Assembled from Two DNA Strands. Biomacromolecules 6, 2943-2945 (2005).

Zhaoxiang Deng, Seung-Hyun Lee & Chengde Mao. DNA as Nanoscale Building Blocks. J. Nanosci. Nanotech. 5, 1954-1963 (2005).

2004

Dage Liu, Mingsheng Wang, Zhaoxiang Deng, Richard Walulu & Chengde Mao. Tensegrity: Construction of Rigid DNA Triangles with Flexible Four-Arm DNA Junctions. J. Am. Chem. Soc. 126, 2324-2325 (2004).

Yi Chen & Chengde Mao. Putting a Brake on an Autonomous DNA Nanomotor. J. Am. Chem. Soc. 126, 8626-8627 (2004).

Ye Tian & Chengde Mao. Molecular Gears: A Pair of DNA Circles Continuously Rolls against Each Other. J. Am. Chem. Soc. 126, 11410-11411 (2004).

Yi Chen & Chengde Mao. Reprogramming DNA-Directed Reactions on the Basis of a DNA Conformational Change. J. Am. Chem. Soc. 126, 13240-13241 (2004).

Yi Chen, Mingsheng Wang & Chengde Mao. An Autonomous DNA Nanomotor Powered by a DNA Enzyme. Angew. Chem. Int. Ed. 43, 3554-3557 (2004).

Zhaoxiang Deng & Chengde Mao. Molecular Lithography with DNA Nanostructures. Angew. Chem. Int. Ed. 43, 4068-4070 (2004).

Yi Chen, Seung-Hyun Lee & Chengde Mao. A DNA Nanomachine Based on Duplex-Triplex Transition. Angew. Chem. Int. Ed. 43, 5335-5338 (2004).

Dan Shu, W. D. Moll, Zhaoxiang Deng, Chengde Mao & Peixuan Guo. Bottom-up Assembly of RNA Arrays and Superstructures as Potential Parts in Nanotechnology. Nano Lett. 4, 1717-1723 (2004).

Zhaoxiang Deng & Chengde Mao. Two-Dimensional Hexagonally Oriented CdCl2.H2O Nanorod Assembly: Formation and Replication. Langmuir 20, 8078-8082 (2004).

Seung-Hyun Lee & Chengde Mao. DNA Nanotechnology. BioTechniques 37, 517-519 (2004).

Allessandra Carbone, Chengde Mao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Jens Kopatsch, William B Sherman & Nadrian C. Seeman. 3D Fractal DNA Assembly from Coding, Geometry and Protection. Natural Computing 3, 235-252 (2004).

Shiping Liao, Chengde Mao, Jens J. Birktoft, Stewart Shuman & Nadrian Seeman. Resolution of Undistorted Symmetric Immobile DNA Junctions by Vaccinia Topoisomerase I. Biochemistry 43, 1520-1531 (2004).

2003

Zhaoxiang Deng & Chengde Mao. DNA-Templated Fabrication of 1D Parallel and 2D Crossed Metallic Nanowire Arrays. Nano Letters 3, 1545-1548 (2003).