Skip to main content

Research Group

Dr. Norman (Liangszu) Lu, Dr. Shiqing Xu, Nick Truex, Dr. Ching-Tien Lee (Back)
Dr. Guangwei Wang, Dr. Negishi, Mrs. Negishi, Donna Bertram (Front)

G. Zhu B. Liang N. Yin Z. Huang G. Wang Z. Zheng (Back)
E. Métay S. Negishi E. Negishi Q. Hu (Front)

X. Zheng T. Novak M. Magnin-Lachaux Y. Li (Back row)
E. Negishi I. Ramazanov M. Qian D. Babinski (3rd row)
J. Shi Q. Hu (2nd row)
B. Liang (Front row)